Học kế toán thực hành tổng hợp - học kế toán - Học kế toán thực hành tổng hợp


Lich hoc ke toan
Ketoan1
KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH (02,05,06,09,12/03/2017)
KHÓA KẾ TOÁN SƠ CẤP/CĂN BẢN (25,26/03/2017)
KHÓA KẾ TOÁN THUẾ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (28,29/03/2017)
KHÓA HỌC THỰC HÀNH TRÊN EXCEL, MISA, FAST, BRAVO (28,29/03/2017) DẠY KÈM KẾ TOÁN TẠI NHÀ THEO YÊU CẦU  (Hằng ngày)
ketoan2
KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRONG DN THƯƠNG MẠI  ( 05,06/03/2017)
KHÓA KẾ TOÁN DN SẢN XUẤT-TÍNH GIÁ THÀNH  (12,13/03/2017)
KHOÁ KẾ TOÁN DN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  (19,20/03/2017)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ DN  (25,26/03/2017)
HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH QUA INTERNET/ TẠI NHÀ  (Hằng tuần)

Các khóa học phổ biến

Bài viết mới

Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty

Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty

Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty. Nếu bạn may mắn, làm...

Tự học kế toán qua mạng

Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty

Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty

Download trọn bộ tài liệu về quy chế công ty. Nếu bạn may mắn, làm...