Học kế toán thực hành tổng hợp - 38 PHÍM TẮT “VÔ GIÁ” TRONG EXCEL KẾ TOÁN - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - 38 PHÍM TẮT “VÔ GIÁ” TRONG EXCEL KẾ TOÁN

38 PHÍM TẮT “VÔ GIÁ” TRONG EXCEL KẾ TOÁN ,  Việc sử dụng tổ hợp phím tắt khi kế toán nhập số liệu trong Excel sẽ giúp bạn làm việc một  cách nhanh chóng hơn. Khi đem so sánh với người khác khi không sử dụng bất kỳ 1 phím tắt nào thì kết quả thật sự đáng kinh ngạc. Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn những tổ hợp phím tắt kì diệu Excel. Nếu bạn muốn tải về , để sau này sử dụng thì Chat với tư vấn viên góc bên phải để xin Link tải File nha.
38 phim tat

– ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
– F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm
– Alt + Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô
– Ctrl + Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng
– Ctrl + D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
– Ctrl + R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
– Shift + Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
– Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn
– Shift + Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn
– Dấu = : Bắt đầu một công thức
– F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
– Ctrl + F3: Đặt tên cho vùng chọn
– F3: Dán một tên đã đặt trong công thức
– F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
– Shift + F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
– Alt + =: Chèn công thức AutoSum
– Ctrl + ;: Cập nhật ngày tháng
– Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
– Ctrl+K: Chèn một Hyperlink
– Ctrl + Shift + ”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
– Ctrl + ’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
– Ctrl + A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
– Ctrl + Shift + A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức
– Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
– Ctrl + Shift + ~: Định dạng số kiểu General
– Ctrl + Shift + $: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
– Ctrl + Shift + %: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
– Ctrl + Shift + ^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
– Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
– Ctrl + Shift + ?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
– Ctrl + Shift + &: Thêm đường viền ngoài
– Ctrl + Shift + -: Bỏ đường viền
– Ctrl + B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm
– Ctrl + I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
– Ctrl + U: Bật tắt chế độ gạch dưới
– Ctrl + 5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
– Ctrl + 9: Ẩn dòng
– Ctrl + Shift + ( : Hiển thị dòng ẩn
Bài viết: ” 38 PHÍM TẮT “VÔ GIÁ” TRONG EXCEL KẾ TOÁN ”
hoc ke toan thuc hanh
Thembinhluanketoan