Học kế toán thực hành tổng hợp - Bài tập và bài giải kế toán tài chính 1

bai tap bai giai ke toan tai chinh

Kế toán - Bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 theo thông tư 200

Bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 theo thông tư 200 , tại công ty DCDCD có các nghiệp vụ kế toán phát sinh như sau

1.Tại một doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 03/Ncó tình hình như sau:

2.Chi tiền mặt để đi tham quan nghỉ mát và thuê văn nghệ phục vụ 650.000đ

3.Thu được khỏan nợ của khách hàng C trả 500.000đ bằng TGNH, đã lập dự phòng phải thu khó đòi cuối năm trước

4.Nhận trước tòan bộ tiền cho thuê hoạt động 01 TSCĐ bằng tiền mặt, thời gian 01 năm, số tiền thuê chưa thuế GTGT là 12.000.000đ, thuế GTGT 10%

5.Chi tiền mặt để trả tiền, điện thoại, tiền nước phục vụ bộ phận bán hàng 110.000đ và bộ phận QLDN 165.000đ, trong đó đã bao gồm thuế GTGT 10%

6.Nộp kinh phí công đòan, BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan hữu quan là 750.000đ bằng tiền mặt

7.Chi tiền mặt trả lương CNV 22.820.000đ

bai tap bai giai ke toan tai chinh

bai tap bai giai ke toan tai chinh

Yêu cầu: Định khỏan, ghi vào tài khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên , Bài tập và bài giải kế toán tài chính 1

Chi tiền mặt để đi tham quan nghỉ mát và thuê văn nghệ phục vụ 000đ

Nợ TK 3532     650.000

Có TK 111 650.000

Thu được khỏan nợ của khách hàng C trả 500.000đ bằng TGNH, đã lập dự phòng phải thu khó đòi cuối năm trước

a/ Khi lập dự phòng năm trước

Nợ TK 642           500.000

Có TK 229           500.000

b/ Sang năm sau

TH1: Xoá nợ cho KH bằng khoản dự phòng

Nợ TK 229           500.000

Có TK 131C        500.000

Sau đó KH C trả lại tiền, thì khoản dự phòng này sẽ được ghi nhận vào thu nhập khác

Nợ TK 111, 112   500.000

Có TK 711 500.000

TH2: chưa dùng khoản dự phòng để xoá nợ thì khách hàng đã đến trả nợ

Nợ TK 112   500.000

Có TK 131C        500.000

c/ Đến cuối năm phải hoàn nhập chi phí

Nợ TK 229           500.000

Có TK 642 500.000

Nhận trước tòan bộ tiền cho thuê hoạt động 01 TSCĐ bằng tiền mặt, thời gian 01 năm, số tiền thuê chưa thuế GTGT là 12.000.000đ, thuế GTGT 10%

Nợ TK 111       13.200.000

Có TK 3387                   12.000.000  (doanh thu chưa thực hiện)

Có TK 3331                     1.200.000

Chi tiền mặt để trả tiền, điện thoại, tiền nước phục vụ bộ phận bán hàng 110.000đ và bộ phận QLDN 165.000đ, trong đó đã bao gồm thuế GTGT 10%

N 641      100.000

N 642      150.000

N 133        25.000

C 111                   275.000

Nộp kinh phí công đòan, BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan hữu quan là 750.000đ bằng tiền mặt

N 338      750.000

C 111                   750.000

(16)Chi tiền mặt trả lương CNV 22.820.000đ

N 334                   22.820.000

C 111                   22.820.000

Bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 download, tải

 
Thembinhluanketoan

Đánh giá

  • 9
  • 1.8

    Score

    Bài tập và bài giải kế toán tài chính 1 quá hay