Học kế toán thực hành tổng hợp - Các hình thức trả lương cho người lao động - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Các hình thức trả lương cho người lao động

Các hình thức trả lương cho người lao động. Các doanh nghiệp thường trả lương cho người lao động theo hình thức nào? Hình thức trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm, trả lương khoản,… thì được tính ra sao? Các bạn tham khảo trong bài viết dưới đây nhé.

Các hình thức trả lương cho người lao động

Hình ảnh: Các hình thức trả lương cho người lao động

1. Các hình thức trả lương cho người lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP các Hình thức trả lương được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ):

– Tiền lương tháng: được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

– Tiền lương tuần: được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

– Tiền lương ngày: được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;

– Tiền lương giờ: được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

***Có 2 hình thức mà doanh nghiệp vẫn thường áp dụng:

  • Công thức 1:

Lương phải trả trong tháng = Mức lương tháng/ số ngày phải đi làm quy định x Số ngày đi làm thực tế

Số ngày đi làm quy định = Số ngày trong tháng – ngày nghỉ

  • Công thức 2:

Lương phải trả trong tháng = Mức lương tháng/26 ngày x Số ngày đi làm thực tế

Ví dụ: Mức lương tháng 1 trả cho anh A là 5.000.000, anh A được nghỉ 4 ngày chủ nhật, trong tháng anh A đi làm được 25 ngày công

Theo công thức 1: Mức lương phải trả tháng 1 =5.000.000/(31-4) x 25 =4.629.630đ

Theo công thức 2: Mức lương phải trả tháng 1 = 5.000.000/26 x 25 = 4.807.692đ

b) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

c) Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

===> Căn cứ các hình thức trả lương nêu trên, tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động lựa chọn hình thức trả lương bảo đảm tiền lương được trả gắn với kết quả công việc, khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức trả lương phải thể hiện trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

2. Kỳ hạn trả lương cho người lao động

– Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

– Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc.

– Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

Bài viết: “Các hình thức trả lương cho người lao động”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Mức lương tối thiểu vùng năm 2017”

Ngày 14 tháng 11 năm 2015 Chính phủ đã ban hành nghị định 153/2016/NĐ-CP nâng mức lương tối thiểu vùng 2017 như sau:
– Vùng 1: 3.750.000 đồng/tháng.
– Vùng 2: 3.320.000 đồng/tháng.
– Vùng 3: 2.900.000 đồng/tháng.
– Vùng 4: 2.580.000 đồng/tháng.

Mức tiền lương tối thiểu vùng qua các năm gần đây:

Mức tiền lương tối thiểu vùng qua các năm
Thembinhluanketoan