Học kế toán thực hành tổng hợp - Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

cach-chuyen-lo-tren-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Kế toán - Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Muốn làm được phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK, trước hết các bạn cần phải xác định đúng thế nào là lỗ và lỗ theo thuế được chuyển như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện chuyển lỗ trên phần mềm HTKK. Cùng tham khảo nhé!

cach-chuyen-lo-tren-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Hình ảnh: Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ, theo Thông tư 78/2014/TT-BTC có hướng dẫn:

♦ Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo.

♦ Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

♦ Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

♦ Như vậy:

– Nếu lãi thì chuyển lỗ, nếu lỗ thì không được chuyển lỗ từ kỳ trước sang.
(Không được chuyển số lỗ lớn hơn số lãi. Chỉ có thể là nhỏ hơn hoặc bằng tối đa với số lãi).

– Số lỗ được chuyển giữa các quý với nhau và giữa các năm với nhau.
(Không được chuyển từ quý sang năm, mà chỉ có thể từ năm trước sang quý của năm sau)

– Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục của những năm tiếp theo.

– Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

>>> Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do DN tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Ví dụ 1: Năm 2015 Doanh nghiệp B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2016 Doanh nghiệp B có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì:

+ Doanh nghiệp B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2016;

+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, Doanh nghiệp B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2015 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ 2: Năm 2015 Doanh nghiệp A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2016 Doanh nghiệp A có phát sinh thu nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2015 là 10 tỷ đồng, Doanh nghiệp A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2016.

Như vậy: Nguyên tắc chuyển lỗ như sau:

– Số lỗ phải được chuyển toàn bộ và liên tục (Tối đa bằng số lãi của năm chuyển).

– Chỉ kết chuyển lỗ khi có lãi.

– Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ 3: Công ty TNHH tư vấn đầu tư BSA có số liệu như sau:

– Năm 2014 lỗ: 50tr
– Năm 2015 lỗ: 20tr
– Năm 2016 Lãi: 80tr, cụ thể như sau: Quý 1 lãi 10tr. Quý 2 lãi 30tr. Quý 3 lãi 20tr. Quý 4 lãi 20tr

>>>Cách chuyển lỗ năm 2016 như sau:

◊ Quý 1/2016: Lãi 10tr -> Nên được chuyển tối đa là 10tr (từ năm 2014 sang)

◊ Quý 2/2016: Lãi 30tr -> Cũng được chuyển tối đa là 30tr (từ năm 2014 sang)

◊ Quý 3/2016: Lãi 20tr -> Chuyển tối đa là 20tr (từ năm 2014 còn 10tr và 10 tr năm 2015, như vậy lỗ năm 2015 còn 10tr)

◊ Quý 4/2016: Lãi 20tr -> Chuyễn hết toán bộ phần còn lại là 10tr (năm 2015). -> Phải nộp thuế TNDN tính theo 10tr.

-> Giả dụ số tiền thuế tạm nộp 4 quý năm 2016 đúng bằng với số thực nộp khi quyết toán cuối năm.
Tức là: Năm 2016 lãi: 80tr -> được chuyển toàn bộ số lỗ của 2 năm là: 70tr -> Số tiền thuế phải nộp cả năm là: 80tr – 70tr = 10tr (x 20%)

Như vậy, cuối năm khi lập tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN và phụ lục 03-2A/TNDN các bạn làm như sau:

– Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN:

cach-chuyen-lo-tren-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Hình ảnh: Chuyển lỗ trên Phụ lục 03-2A/TNDN

>>>Lưu ý: Theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015.

Bạn đang xem bài viết: Cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Các từ khóa liên quan: khi nào phải lập phụ lục chuyển lỗ, chuyển lỗ không liên tục, quên không chuyển lỗ, không đăng ký chuyển lỗ có được chuyển lỗ không, cách tính thuế TNDN tạm tính quý

Có thể bạn quan tâm:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Theo thông tư 111/2013 Đối với kế toán tại các doanh, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trước các kỳ quyết toán thuế là công việc phổ biến nhất.

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân:

– Là thời điểm chi trả thu nhập.

(Theo điểm b, khoản 2, điều 8, TT 111/2013/TT-BTC)

Ví dụ: Tiền lương của tháng 12/2017 trả vào tháng 1 năm 2018 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 1 năm 2018.

– Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế tính theo tháng, kê khai có thể theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm.

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân:

– Khấu trừ 10%: Dành cho không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

– Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú (Thường là người nước ngoài) được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

– Tính theo biểu lũy tiến từng phần: dành cho lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên.

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân:

◊ Đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

◊ Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng
Thembinhluanketoan