Học kế toán thực hành tổng hợp - Cách hạch toán hàng bán bị trả lại - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại. Trường hợp người mua nhận hàng bị kém chất lượng, không đúng chủng loại,hư hỏng,… và đem lại trả người bán thì xử lý như thế nào?

cach-hach-toan-hang-ban-bi-tra-lai

Hình ảnh: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

1. Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

Khi doanh nghiệp nhận hàng bị trả lại, các bạn kế toán cần làm những bước sau:

a. Khi nhập kho: Hạch toán giá vốn của hàng bị trả lại:cách hạch toán hàng bán trả lại
Nợ TK 155 – Thành phẩm
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

b. Hạch toán số tiền phải trả cho hàng bán bị trả lại:
Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) (Nếu có)
Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trên hóa đơn.

c. Hạch toán các chi phí phát sinh liên quan (nếu có)
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo QĐ 48)
Có các TK 111, 112, 141, 334,. . .

d. Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ:
Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)
Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại

2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):

Hạch toán giảm hàng hóa
Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại
Có TK 156 – Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)
Có TK 1331 – Thuế trên hóa đơn

** Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại:

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ (áp dụng theo thông tư 200)

Bên Nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.

Bên Có: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

Bài viết: “Cách hạch toán hàng bán bị trả lại”

banner

Có thể bạn quan tâm: “Cách làm tròn số trên hóa đơn chứng từ”

– Làm tròn đến đơn vị tính

  •  Đơn vị tính là đồng => làm tròn đến giá trị đồng
  •  Đơn vị tính là nghìn đồng => làm tròn đến giá trị nghìn đồng…

– Số lẻ sau hàng đơn vị có giá trị >= 5 => cộng thêm 1 đơn vị (làm tròn nên).

– Số lẻ sau hàng đơn vị có giá trị <5 => không tính (bỏ)

Ví dụ:

– Giả sử bạn có giá trị: 100.120,65 đồng => làm tròn thành 100.121 đồng.

– Nếu bạn có giá trị là 90.518 đồng => không được làm tròn thành 90.520 đồng mà phải giữ nguyên giá trị 90.518 đồng.

Tức nếu đơn vị tính là đồng thì được phép làm tròn số sau dấu phẩy.

– Trong trường hợp đơn vị tính là nghìn đồng => bạn được làm tròn đến đơn vị nghìn

Ví dụ: 1.123.520,85 nghìn đồng => làm tròn thành 1.123.521 nghìn đồng.

 
Thembinhluanketoan