Học kế toán thực hành tổng hợp - Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại. Trường hợp số tiền chiết khấu, giảm giá được lập riêng trên 1 hóa đơn điều chỉnh thì kê khai ra sao? 

cach-ke-khai-hoa-don-chiet-khau-thuong-mai

Hình ảnh: Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

– Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại

Ví dụ: Tháng 11/2016 xuất hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn tháng 09 – 10 trong năm 2016 -> Thì kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào tháng 11/2016.

– Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.0 đã bỏ các phụ lục 01 và 02 nên sẽ kê khai trực tiếp trên tờ khai 01/GTGT, cụ thể như sau:

1. Bên bán:

– Kê khai ÂM vào các Chỉ tiêu bán ra (Chỉ tiêu 29 – 32) hoặc TRỪ đi số tiền và tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh.

– Nếu trong kỳ kê khai chỉ phát sinh duy nhất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại), thì sẽ kê khai ÂM.

Ví dụ: Doanh nghiệp SXKD mặt hàng chịu thuế 10%, và trong quý 4/2016 chỉ có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại) trị giá: 12.000.000, tiền thuế GTGT: 1.200.000 -> Các bạn sẽ kê khai ÂM Chỉ tiêu 32 và Chỉ tiêu 33 như sau:
Chỉ tiêu 32 = -12.000.000
Chi tiêu 33 = -1.200.000

– Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác, các bạn sẽ phải TRỪ đi số tiền tương ứng với hóa đơn điều chỉnh giảm đó.

Ví dụ: Trong quý 4/2016 các bạn có phát sinh nhiều hóa đơn bán ra khác và 1 hóa đơn điều chỉnh (do chiết khấu thương mại) trị giá: 15.000.000, thuế GTGT: 1.500.000
– Sau khi kê khai xong các hóa đơn bán ra khác thì Chỉ tiêu 32 là 215.000.000, Chỉ tiêu 33 là 30.500.000
– Tiếp các bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 32 và 33 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu 32 = 215.000.000 – 15.000.000 = 200.000.000
Chi tiêu 33 = 31.500.000 – 1.500.000 = 30.000.000

2. Bên mua:

– Kê khai âm vào Chỉ tiêu mua vào (Chỉ tiêu 23 – 25) hoặc TRỪ đi số tiền và tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh

– Nếu trong kỳ kê khai chỉ phát sinh duy nhất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại), các bạn sẽ kê khai ÂM:

Ví dụ: Doanh nghiệp SXKD mặt hàng chịu thuế GTGT (Tức là đầu vào được khấu trừ), và trong quý 4/2016 chỉ có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại) trị giá: 12.000.000, tiền thuế GTGT: 1.200.000 -> Các bạn sẽ kê khai ÂM Chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:
Chỉ tiêu 23 = -12.000.000
Chi tiêu 24 = -1.200.000
Chi tiêu 25 = -1.200.000

– Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác, các bạn sẽ phải TRỪ đi số tiền tương ứng với hóa đơn điều chỉnh giảm đó.

Ví dụ: Trong quý 4/2016 các bạn có phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác và 1 hóa đơn điều chỉnh (do chiết khấu thương mại) trị giá: 15.000.000, thuế GTGT: 1.500.000
– Sau khi kê khai xong các hóa đơn đầu vào khác thì Chỉ tiêu 23: 215.000.000, Chỉ tiêu 24: 31.500.000, Chỉ tiêu 25: 21.500.000
-> Tiếp các bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu 23 = 215.000.000 – 15.000.000 = 200.000.000
Chi tiêu 24 = 31.500.000 – 1.500.000 = 30.000.000
Chi tiêu 25 = 21.500.000 – 1.500.000 = 20.000.000

Bài viết: “Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại”

banner

Có thể bạn quan tâm: “Gỡ bỏ quy định về tài khoản ngân hàng phải đăng ký với cơ quan thuế đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng”

Ngày 28/10/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Như vậy, đã gỡ bỏ quy định tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2016
Thembinhluanketoan