Học kế toán thực hành tổng hợp - » Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200

Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200. Hướng dẫn cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích lập, căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

so kt

1. Mục đích chi phí sản xuất, kinh doanh :
– Sổ này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).

– Mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị kế toán chỉ có thể áp dụng một trong hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho, hoặc phương pháp kê khai thường xuyên, hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ. Khi doanh nghiệp đã lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho nào để áp dụng tại doanh nghiệp, thì phương pháp đó phải được áp dụng nhất quán ít nhất trong một niên độ kế toán.
– Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ: Cuối kỳ kế toán phải tiến hành kiểm kê để xác định giá trị thành phẩm, hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ. Trên cơ sở kết quả kiểm kê xác định giá trị hàng tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ, và trị giá hàng hoá, vật tư mua vào trong kỳ để xác định trị giá vật tư, hàng hoá xuất sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và trị giá vốn của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã xuất trong kỳ.

– Đối với những chi phí sản xuất, kinh doanh không có khả năng hạch toán trực tiếp vào các đối tượng chịu chi phí như: Chi phí sản xuất chung, chi phí tưới tiêu nước, chi phí chuẩn bị đất và trồng mới năm đầu của những cây trồng một lần thu hoạch nhiều lần, thì trước hết phải tập hợp các chi phí này vào tài khoản tập hợp chi phí, sau đó tiến hành phân bổ chi phí sản xuất, kinh doanh đã tập hợp cho các đối tượng chịu chi phí theo các tiêu thức phù hợp.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:

   Đơn vị:…………………
   Địa chỉ:………………..
Mẫu số S36-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

cah lap hd

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

   

Ngày….. tháng…. năm …….

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Căn cứ vào sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ trước – phần “Số dư cuối kỳ”, để ghi vào dòng “Số dư đầu kỳ” ở các cột phù hợp (Cột 1 đến Cột 8).

– Phần “Số phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào chứng từ kế toán (chứng từ gốc, bảng phân bổ) để ghi vào sổ chi tiết chi phí SXKD như sau:
– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
– Cột 1: Ghi tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Từ Cột 2 đến Cột 8: Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi vào các cột phù hợp tương ứng với nội dung chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý của từng tài khoản của doanh nghiệp.

– Phần (dòng) “Số dư cuối kỳ” được xác định như sau:

Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + phát sinh nợ – phát sinh có.

– Kế toán chi tiết từng nội dung chi phí theo quy định theo từng nội dung chi phí như: chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ; dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. Tuỳ theo đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp cụ thể mà chi phí bán hàng có thể được mở thêm một số nội dung chi phí khác.
 – Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.Đối với những hoạt động có chu kỳ kinh doanh dài, trong kỳ không có hoặc có ít sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ hoặc một phần chi phí bán hàng đã phát sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản “Chi phí trả trước”.

Các bạn xem thêm : Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel. 

Cách lập sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu S36-DN theo Thông tư 200

 

 
Thembinhluanketoan