Học kế toán thực hành tổng hợp - Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán. Hàm Vlookup trong Excel là hàm khá thông dụng và tiện lợi với những người hay sử dụng Excel để thống kê, tìm dò dữ liệu theo cột chính xác. Để hiểu rõ hơn về cách sử sự hàm này, chúng ta cùng tham khảo bài viết sau nhé, (Nếu bạn nào muốn tải File về  thì liên hệ với Bộ phận tư vấn Góc bên phải để tải nha.)

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán

Hình ảnh: Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán

1. Cú pháp hàm: ” =VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) “

Trong Đó:

– lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm
– table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4)
– col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.
– range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

2. Sử dụng hàm VLOOKUP trong việc

  • Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.
  • Tìm Mã TK, Tên TK từ Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…
  • Tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá từ Danh mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn
  • Tìm số dư của đầu tháng N căn cứ vao cột số dư của tháng N-1
  • Tìm số Khấu hao ( Phân bổ ) luỹ kế từ kỳ trước, căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế ( của bảng 142, 242, 214 )
  • Và các bảng khác liên quan….

3. Cách dò tìm

a) Cách Dò Tìm Tương Đối:

VD: Căn cứ vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách dưới:

vl1

Ta sử dụng công thức ở cột D6 là: =VLOOKUP(C6,$C$16:$D$20,2,1)

Kết quả thu được:

vl2

b) Cách Dò Tìm Tuyệt Đối

Với cách dò tìm tuyệt đối thì bạn sẽ tìm được chi tiết hơn cách dò tìm tương đối.

VD: Điền thông tin Quê quán và trình độ của các nhân viên vào bảng căn cứ vào mã nhân viên đã cho tương ứng phía dưới.

vl3

Để điền thông tin quê quán của nhân viên ta dùng công thức Vlookup cho ô E6 như sau: =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,2,0)

trong đó:

A6 là giá trị đem dò tìm
$D$12:$F$17 là bảng dò tìm
2 : số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò
0 : Kiểu dò tìm chính xác

vl4

Tương tự để điền vào ô trình độ của nhân viên ta làm như sau:
Với ô F6 có công thức : =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,3,0)

vl5

Bài viết: “Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán”

Có thể bạn quan tâm: “Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài”

1. Nhà thầu nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc cư trú tại Việt Nam mà cơ sở thường trú hoặc cư trú không phải là đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân thực hiện Chế độ kế toán tại Việt Nam như sau:

a) Các nhà thầu có đặc thù áp dụng theo Chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành riêng cho nhà thầu.

b) Các nhà thầu không có Chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành riêng thì được lựa chọn áp dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hoặc vận dụng một số nội dung của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của mình.

c) Trường hợp nhà thầu lựa chọn áp dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam thì phải thực hiện nhất quán cho cả niên độ kế toán.

d) Nhà thầu phải thông báo cho cơ quan thuế về Chế độ kế toán áp dụng không chậm hơn 90 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chính thức hoạt động tại Việt Nam. Khi thay đổi thể thức áp dụng Chế độ kế toán, nhà thầu phải thông báo cho cơ quan thuế không chậm hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

2. Nhà thầu nước ngoài phải kế toán chi tiết theo từng Hợp đồng nhận thầu (từng Giấy phép nhận thầu), từng giao dịch làm cơ sở để quyết toán hợp đồng và quyết toán thuế.

3. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài áp dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhưng có nhu cầu bổ sung, sửa đổi thì phải đăng ký theo quy định tại Điều 9 Thông tư 200/2014/TT-BTC và chỉ được thực hiện khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho nhà thầu nước ngoài về việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán.
Thembinhluanketoan