Học kế toán thực hành tổng hợp - Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm - Học kế toán thực hành tổng hợp

cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tam-tinh-theo-quy-va-cuoi-nam

Kế toán - Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm

Cách tính thuế TNDN tạm tính theo quý và cuối năm Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý là khoản thuế phát sinh trong quý mà DN phải tạm nộp. Theo thông tư 156/2013/TT-BTC, bắt đầu từ quý 4 năm 2014 DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm thời hàng quý nữa mà chỉ phải thực hiện tạm nộp thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý và cuối năm. Cùng tham khảo nhé!

cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tam-tinh-theo-quy-va-cuoi-nam

Hình ảnh: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý và cuối năm

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý Theo thông tư 78/2014/TT-BTC:

Tính Thu nhập chịu thuế

◊ Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ kinh doanh hàng hoá, hoạt động sản xuất, dịch vụ và thu nhập khác.

◊ Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

◊ Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

>>> Lưu ý : DN có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng

Trong đó:

Doanh thu: là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Chi phí được trừ: là những Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Mặc dù vậy nhưng có có rất nhiều các khoản chi thực tế và có chứng từ nhưng cũng không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xác định phần thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định )

Tính số thuế TNDN phải nộp

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) X Thuế suất thuế TNDN

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có): được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm.

 
Thembinhluanketoan