Học kế toán thực hành tổng hợp - Công tác ph của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Công tác ph của giám đốc có được trừ khi tính thuế TNDN không
Thembinhluanketoan