Học kế toán thực hành tổng hợp - Hoạch toán tiền truy thu thuế - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Hoạch toán tiền truy thu thuế

Hoạch toán tiền truy thu thuế. Doanh nghiệp bị phạt tiền thuế, bị truy thu thuế thì hoạch toán như thế nào? Bạn đọc cùng xem hướng dẫn dưới đây nhé.

 

1. Hoạch toán các khoản truy thu thuế

* Khi phải nộp phạt tiền thuế
– Nộp phạt tiền thuế, hoạch toán:

Nợ TK 811: Chi phí khác
Có TK 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp

– Khi nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp
Có TK 111/112

* Truy thu thế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

– Doanh nghiệp phải nộp thêm thuế TNDN hạch toán:

Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 3334: Thuế TNDN phải nộp

– Khi nộp thuế TNDN bị truy thu:

Nợ TK 3334
Có TK 111, 112: Số tiền thuế TNDN bị truy thu thêm

* Truy thu thuế giá trị gia tăng (GTGT)

– Doanh nghiệp phải nộp thêm thuế GTGT hạch toán:

Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

– Khi nộp thuế:

Nợ TK 3331
Có TK 111, 112: Số tiền phải nộp thêm

* Truy thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Khấu trừ vào tiền lương của người lao động:

Nợ TK 334
Có TK 335: Tiền thuế TNCN mà người lao động phải đóng thêm

– Doanh nghiệp phải trả:

Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 3335: Thuế TNCN phải nộp

– Khi nộp thuế TNCN:

Nợ TK 3335
Có TK 111, 112: Số tiền bị truy thu thêm

2. Điều chỉnh số trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ):

Nếu kiểm tra phát hiện mức trích khấu hao cao hơn mức quy định thì hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :

          Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ
Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

==> Sau đó lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

Lưu ý:

  • Đối với sổ liệu sổ sách, tở khai quyết toán thuế, BCTC của các năm bị sai sót truy thu:

– Quyết toán thuế TNDN chỉ khai bổ sung, điều chỉnh khi người nộp thuế tự phát hiện ra sai sót trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

– Nếu đơn vị đã có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế thì không được khai bổ sung, điều chỉnh quyết toán thuế.

– Đơn vị không điều chỉnh lại sổ sách kế toán của các năm đã được kiểm toán.

  • Điều chỉnh khi lập báo cáo tài chính (điều chỉnh ở năm hiện tại)

– Số liệu ở Chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” tại cột “Số đầu năm” sẽ được báo cáo lại tăng số tiền bị truy thu so với số liệu của chỉ tiêu này tại cột “Số cuối năm” của Bảng cân đối kế toán năm trước.

– Số liệu ở Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” tại cột “Số đầu năm” sẽ được báo cáo lại giảm số tiền bị truy thu so với số liệu của chỉ tiêu này tại cột “Số cuối năm” của Bảng cân đối kế toán năm trước.

– Đồng thời, phải trình bày các thông tin như: số liệu báo cáo trước điều chỉnh và sau điều chỉnh, nguyên nhân sai sót và các thuyết minh kèm theo trên Thuyết minh báo cáo tài chính năm.

Bài viết: “Hạch toán tiền truy thu thuế”

Có thể bạn quan tâm: “Xác định tỷ lệ phân bổ thuế TNDN cho doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc”

Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất(chi nhánh) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập phát sinh tại trụ sở chính và tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Cách xác định tỉ lệ phân bổ chi phí thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13, Thông tư 78/2014/TT-BTC, cụ thể:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc = Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc/Tổng chi phí doanh nghiệp

Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau.
Thembinhluanketoan