Học kế toán thực hành tổng hợp - Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel

Kế toán - Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel

Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel. Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel – Quy trình ghi sổ nhật ký chung.
Việc lựa chọn hình thức kế toán cho doanh nghiệp là vô cùng cần thiết, một hình thức phổ biến hiện nay là hình thức kế toán nhật ký chung, Trung tâm gia sư kế toán trưởng xin được hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel mới nhất
Trước hết cần tìm hiểu hình thức kế toán Nhật ký chung
a) Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:
– Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt;
– Sổ Cái;sổ cái so ke toan
– Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

 

 

 

 

 

 

 

b) Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (Sơ đồ 01 dưới đây)
– Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp.

– Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan.

Định kỳ (3, 5, 10… ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).
119
– Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.

– Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.
Trung tâm gia sư kế toán trưởng hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel như sau:
Nhìn vào mẫu sổ Nhật ký chung trên các bạn cần quan tâm đến các cột sau:
so-nhat-ky-chung1
– Cột ngày tháng ghi sổ: là ngày thực hiện ghi sổ, Ngày tháng ghi sổ nhất định phải bằng hoặc sau ngày chứng từ.
– Cột chứng từ:
+ Số hiệu: Nếu là hóa đơn các bạn ghi số hóa đơn, còn các chứng từ khác các bạn ghi số hiệu của chứng từ: ví dụ Phiếu thu ghi: PT001, hay giấy báo nợ ghi GBN…Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác không có chứng từ kế toán ghi PKT… (là phiếu kế toán). ví dụ như các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
+ Ngày tháng: Ghi ngày tháng trên chứng từ.
– Cột diễn giải: ghi tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhưng phải đầy đủ để người sử dụng không phải là người lập sổ NKC vẫn hiểu được.
– Cột TK Nợ – TK Có: Ghi các tài khoản sử dụng trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh, TK Nợ ghi trước, TK có ghi sau.
– Cột TK đối ứng: Ghi TK đối ứng cho nhưng TK bên cột TK Nợ – TK Có đã định khoản. Các bạn ghi như trên ảnh đã mô tả. Nhưng trong khi làm trên Excel kế toán nên sử dụng công thức để lấy TK đối ứng để vừa nhanh cho lần đầu, và tiện lợi cho việc sửa chữa (sửa bên TK Nợ – TK có là bên cột TK đối ứng tự sửa theo)
Ví dụ:
ghi-nhat-ky

– Cột số phát sinh:
+ Nợ : Các bạn ghi số tiền tương ứng với TK ghi Nợ.
+ Có: Các bạn ghi số tiền tương ứng với TK ghi Có.
Thembinhluanketoan