Học kế toán thực hành tổng hợp - Hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm trên phần mềm Misa - Học kế toán thực hành tổng hợp

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa 2015

Kế toán - Hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm trên phần mềm Misa

Hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm trên phần mềm Misa. Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động có liên quan đến toàn bộ khối lượng công tác , sản phẩm , lao vụ đã hoàn thành . trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm chi phí liên quan đến quá trình sản xuất  không  bao gồm những chi phí phát sinh trong kì kinh doanh của doanh nghiệp . Nếu kế toán tính toán chủ quan , không phản ánh đúng các yếu tố giá trị trong giá thành đều có thể dẫn tới việc phá vỡ các quan hệ hàng hóa ­- tiền tệ , không xác định được hiệu quả kinh doanh và không thực hiện được tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng .
1.Mục đích Tài liệu này hướng dẫn người sử dụng tính giá thành sản xuất trên phần mềm MISA SME.NET
2.Cách thực hiện
2.1.Ví dụ bài tập giá thành.
Doanh nghiệp X dùng 2 loại vật liệu M và N để sản xuất cả 2 loại sản phẩm A và B. Trong tháng 1/2015 có số liệu sau:
Số dư đầu kỳ của
NVL M: SL: 100; ĐG: 100.000đ
NVL N: SL: 120; ĐG: 200.000đ
1. Ngày 02/01/2015, DN mua:
NVL M: SL: 500; ĐG: 120.000đ
NVL N: SL: 300; ĐG: 250.000đ
HĐ GTGT số 01234, số hiệu: AB/2008T của công ty CPAn Thái, chưa thanh toán tiền
Ngày 05/01/2015, Xuất kho vật liệu M,N để sản xuất sản phẩm. SPA: 50 NVL M; 20 NVL N SP B: 40 NVL M; 40 NVL N
Ngày 15/01/2015, Nhập kho 50 sản phẩm A và 50 sản phẩm B
Ngày 28/01/2015, chi phí nhân công sản xuất được tập hợp trong tháng 01/2015 là: SXSPA: 2.000.000đ
SXSP B: 3.000.000đ
Ngày 28/01/2015, Chi phí sản xuất chung tháng 01/2015 là 500.000đ
Ngày 31/01/2011, Khấu hao dây chuyền sản xuất.
Nguyên giá: 300.000.000đ
Giá trị hao mòn luỹ kế: 30.000.000đ
Ngày mua và sử dụng: 01/01/2007 Thời gian sử dụng: 5 năm
Cuối tháng nhập kho 30 sản phẩm A và 20 sản phẩm B.
Tài liệu gửi khách hàng 3/20
Yêu cầu: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm A và B. (Chi phí chung phân bổ cho sản phẩm A và B tính theo Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp)
Quy trình thực hiện Khai báo các danh mục Để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong chương trình MISA SME.NET, người sử dụng phải khai báo các danh mục liên quan sau:
– Danh mục Vật tư, hàng hóa:

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Đối với vật tư, hàng hóa là các thành phẩm sản xuất ra thì khi khai báo cần chọn “Tính chất ” là Thành phẩm:Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa (thành phẩm)

– Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí:
Vào Danh mục
Đố tượng tập hợp chi phí:

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

>> Xem thêm :

học phần mềm kế toán

học kế toán thực hành

học kế toán thuế

Nghiệp vụ 1:
Vào phân hệ Mua hàng /Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ, lập hoá đơn mua hàng cho lô hàng ngày 02/01/2015.

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Nghiệp vụ 2: Vào phân hệ Kho/Xuất kho/ Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ, lập phiếu xuất kho cho ngày 05/01/2015.

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Lưu ý: Tích sang tab Thống kê /Cột ĐT tập hợp CP/Chọn đến các đối tượng như hình minh họa sau:

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Nghiệp vụ 4: Ngày 28/01/2015, hạch toán lương nhân viên sản xuất trong tháng (trường hợp theo dõi chi tiết lương nhân viên ở bên ngoài, trong chương trình chỉ thực hiện định khoản):
– Vào Danh mục/Tài khoản/Hệ thống tài khoản/Tìm đếếnn TK 3341/Nhấn nút <<Sửa>>/ Bỏ tích ô <<Chi tiết theo>>/Nhấn <<Cất>> như hình:

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

– Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ để hạch toán Nợ TK622/Có TK3341

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Chú ý: Tab Thống kê/ Cột ĐT tập hợp CP chọn như hình minh họa sau:
Nghiệp vụ 5: Ngày 28/01/2015, tập hợp chi phí sản xuất chung trong tháng 01/2015 – Vào Danh mục/Tài khoản/Hệ thống tài khoản/Tìm đến TK 6277/Nhấn nút <<Sửa>>/Bỏ tích ô <<Chi tiết theo>>/Nhấn <<Cất>>

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

– Vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ. để hạch toán Nợ TK6277/Có TK liên quan

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Nghiệp vụ 6: Khấu hao dây truyền sản xuất – Vào Danh mục/Tài khoản/Hệ thống tài khoản/Tìm đến TK 6277/Nhấn nút <<Sửa>>/Bỏ tích ô <<Chi tiết theo>>/Nhấn <<Cất>>

Thiết lập kỳ tính giá thành
Chọn kỳ tính giá

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Tính giá thành
Tính giá thành để xác định được tổng giá thành sản phẩm và giá thành đơn vị của các sản phẩm hoàn thành. Từ đó, cập nhật giá nhập kho cho các Phiếu nhập kho thành phẩm trong kỳ và tính giá xuất kho cho thành phẩm xuất bán trong kỳ. Chức năng này thực hiện cho doanh nghiệp sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng.

− Chọn kỳ tính giá thành, chọn phương pháp tính giá thành.

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Hướng dẫn tính giá thành sản xuất trên Misa

Đối với tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ người sử dụng nhấn nút <<Giá thành Định mức/Kế hoạch>> để nhập giá thành định mức/kế hoạch cho từng sản phẩm. Trường hợp đã nhập giá thành định mức/kế hoạch thì nhấn nút <<Lấy định mức tiêêu chuẩn>> và nhấn nút <<Cất>>. Sau đó, nhấn nút <<Tính giá thành>>, phần mềm sẽ căn cứ vào số lượng thành phẩm nhập kho, chi phí thực tế phát sinh và giá thành kế hoạch/định mức để tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị cho các thành phẩm hoàn thành trong kỳ theo phương pháp đã chọn.
Thembinhluanketoan