Học kế toán thực hành tổng hợp - Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn ghi sai tỷ giá - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn ghi sai tỷ giá

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn ghi sai tỷ giá. Trong quá trình giao dịch, doanh nghiệp đã xuất hóa đơn nhưng phát hiện đã lập sai tỷ giá giao dịch. Vậy cần phải xử lý như thế nào? Thử tục ra sao? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn ghi sai tỷ giá

Hình ảnh: Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn ghi sai tỷ giá

*Căn cứ:

– Tại mục 3, Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tỷ giá

– Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp

– Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn việc điều chỉnh hóa đơn đã lập

– Khoản 7 điều 3 Thông tư số 26/2015/TT – BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.

*Theo đó:

1. Về chế độ kế toán:

Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

2. Về hóa đơn:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

*Như vậy:

+ Trường hợp: Hai bên chưa khai báo thuế:

– Đã xé khỏi cuống: lập biên bản thu hồi gạch chéo các liên + xuất hóa đơn khác thay thế

– Chưa xé khỏi cuống: không xé ra lưu tại cuống gạch chéo các liên + xuất hóa đơn khác thay thế

+ Trường hợp: Hai bên đã khai báo thuế:

 – Nếu sai tên hàng hóa, mã số thuế:

  • Lập biên bản điều chỉnh
  • Xuất hóa đơn điều chỉnh nội dung xuất hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa, mã số thuế….

– Nếu sai số lượng, đơn giá, thành tiền:

  • Biên bản điều chỉnh
  • Xuất hóa đơn điều chỉnh

Bài viết: “Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn ghi sai tỷ giá”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng




Thembinhluanketoan