Học kế toán thực hành tổng hợp - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT
Ngày 30/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7078/BTC-KBNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục ngân sách nhà nước với những nội dung chính sau:
huong-dan-thuc-hien-muc-luc-ngan-sach-nha-nuoc-moi-nhat
– Hướng dẫn áp dụng Quyết định 33/2008/QĐ-BTC và Thông tư 324/2016/TT-BTC cho năm ngân sách 2017, 2018.
– Giải thích nội dung các Mã chương; Mã loại, khoản; Mã mục, tiểu mục; Mã nguồn ngân sách nhà nước; Mã cấp NSNN thuộc Mục lục được quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC .
– Hướng dẫn sử dụng Bảng chuyển đổi số 01/BCĐ và Bảng chuyển đổi số 02/BCĐ ban hành kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC .
– Phụ lục hướng dẫn hạch toán một số tiểu mục phí, lệ phí.
Download tài liệuBài viết: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT  – Thư viện pháp luật
học kế toán thực hành
Thembinhluanketoan