Học kế toán thực hành tổng hợp - Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bị bỏ sót

ke-khai-hoa-don-dau-vao-dau-ra-bi-bo-sot

Kế toán - Kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bị bỏ sót

Kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bị bỏ sót Một vấn đề thường gặp tại Doanh nghiệp, đó là quên kê khai hoặc bỏ sót hóa đơn đầu ra, đầu vào. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bị bỏ sót theo Công văn 4943/TCT-KK và 414/TCT-KK của Tổng cục thuế. Cùng tham khảo nhé!

ke-khai-hoa-don-dau-vao-dau-ra-bi-bo-sot

Hình ảnh: Kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bị bỏ sót

– Theo Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

“1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền….”

+ Tiết a, Khoản 5, Điều 12 hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

+ Khoản 8 Điều 14 hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Theo Công văn 414/TCT-KK ngày 30/01/2018 hướng dẫn về việc khai thuế GTGT cụ thể như sau:

– Đối với các hóa đơn đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

– Đối với các hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Doanh nghiệp, xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

Kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bị bỏ sót

Cách kê khai hóa đơn ĐẦU RA bi bỏ sót:

– Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Ví dụ: Tháng 5/2014 Công ty A phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 01/2014 chưa kê khai thì Công ty phải kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 01/2014 theo quy định.

ke-khai-hoa-don-dau-vao-dau-ra-bi-bo-sot

>>>Như vậy: Hóa đơn đầu ra bị bỏ sót các bạn phải kê khai bổ sung vào kỳ phát sinh hóa đơn đó.

Hồ sơ khai bổ sung gồm:

Điểm b, Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai bổ sung bao gồm:

“- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

Cách kê khai hóa đơn ĐẦU VÀO bỏ sót:

– Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 08/2014 Công ty B phát hiện hóa đơn mua vào phát sinh tháng 12/2013 chưa kê khai thì kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 07/2014 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2018 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

ke-khai-hoa-don-dau-vao-dau-ra-bi-bo-sot

Bạn đang xem bài viết: Kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra bị bỏ sót

Các từ khóa liên quan: kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót 2017, thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào năm 2017, hạch toán hóa đơn đầu vào bị bỏ sót, kê khai thiếu hóa đơn đầu ra có bị phạt không, hướng dẫn cách xử lý khi viết sai hóa đơn GTGT

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn cách xử lý và mức phạt khi mất hóa đơn đầu vào và đầu ra

Việc kế toán làm mất hóa đơn không thể tránh khỏi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để giúp doanh nghiệp biết được cách xử lý dúng cách theo quy định của pháp luật.

Cách xử lý khi mất hóa đơn đầu ra

Khi phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra dù chưa lập hay đã lập thì vẫn cần phải xử lý như sau:

+ Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu BC21/AC đẻ nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

++ TH ngày cuối cùng (ngày thứ 5) trùng với ngày nghỉ theo quy định của PL. Thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC và Nghị định 49/2016/NĐ-CP

– Trường hợp 1:

Làm mất liên 2 (liên giao cho khách hàng): Phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu đồng.

– Trường hợp 2:

Làm mất hóa đơn đầu ra các liên khác vẫn đang trong thời gian lưu trữ trừ liên giao cho khách hàng:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (theo điều 12, nghị định 105/2013/NĐ-CP)

– Trường hợp 3:

Làm mất hóa đơn đầu ra lập sai và xóa bỏ: không bị phạt tiền, chỉ bị phạt cảnh cáo.

Cách xử lí khi mất hóa đơn đầu vào

+ Lập biên bản mất hóa đơn theo mẫu BC21/AC gửi cơ quan thuế.

+ Lập biên bản xác nhận mất hóa đơn nêu rõ thời điểm kê khai, nộp thuế hóa đơn liên 1 của bên bán.

+ Photo lại liên 1 hóa đơn, xin ký xác nhận của bên bán.

Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào.

Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

 
Thembinhluanketoan