Học kế toán thực hành tổng hợp - Khái quát về hệ thống kế toán Pháp

Kế toán - Khái quát về hệ thống kế toán Pháp

Khái quát về hệ thống kế toán Pháp. Một số vấn đề về bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán. Kế toán pháp là phương pháp đo lường và tính toán cho quản lý và các đối tượng khác quan tâm các thông tin kinh tế, tài chính;
hệ thống kế toán pháp

Giúp cho các đối tượng này đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

+ Vai trò của kế toán: có tác dụng cung cấp thông tin cho các đối tượng sau

– Các nhà quản trị doanh nghiệp.

-Các nhà đầu tư.

-Những người cung cấp tín dụng.

-Các cơ quan quản lý của Nhà Nước.

-Các đối tượng khác, như: nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên, …

+ Nhiệm vụ:

-Ghi nhận, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một tổ chức, một đơn vị nên chứng từ.

Phân loại, tập hợp các nghiệp vụ kinh tế theo từng đối tượng.

-Khoá sổ kế toán.

-Ghi các bút toán điều chỉnh hay kết chuyển cần thiết.

-Lập báo cáo kế toán.

Đối tượng.

+Tài sản (tài sản có): là toàn bộ những thứ hữu hình và vô hình mà doanh nghiệp đang quản lý và nắm quyền với mục đích thu được lợi ích trong tương lai.

Bao gồm 2 loại chính là: TSLĐ và TSBĐ.

+Nguồn vốn (tài sản nợ): phản ánh nguồn hình thành nên các tài sản có trong doanh nghiệp , gồm 2 nguồn: NVCSH và Công nợ phải trả.

+Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

+Các mối quan hệ kinh tế, pháp lý: tổng tài sản có = tổng tài sản nợ, …

Hệ thống phương pháp nghiên cứu của kế toán.

Phương pháp chứng từ.

Phương pháp tính giá.

Phương pháp đối ứng tài khoản.

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán.

TÀI KHOẢN VÀ PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN

Khái niệm và nguyên tắc ghi TK.

-TK là một “bảng kê” nhằm theo dõi theo thời gian và hệ thống để phản ánh một cách thường xuyên và liên tục các đối tượng của kế toán theo nội dung kinh tế.

-Tài khoản thực tế là các cuốn sổ hay trang sổ có nhiều cột.

Tuy nhiên về mặt lý thuyết có thể mô hình hoá TK theo hình thức chữ T.

Như vậy TK bao gồm 3 yếu tố:

Tên TK

Bên trái : bên nợ

Bên phải : bên có

-Nguyên tắc xây dựng TK:

Phải có nhiều loại TK khác nhau để phản ánh được TS có, TS nợ và quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết cấu của TK TS có phải ngược với kết cấu của TK TS nợ.

Số tăng trong kỳ phải phản ánh cùng bên với SDĐK và số phát sinh giảm được ghi ở phần đối diện.

TK TS có SD luôn ở bên nợ.TK TS nợ SD luôn ở bên có.

-Nguyên tắc ghi TK:

Trong mỗi TK các khoản tăng được tập hợp về một bên, còn bên kia tập hợp số giảm.

Ghi nợ hay có 1 TK nghĩa là ghi một số tiền vào bên nợ hay bên có.

SD của TK là phần chênh lệch giữa bên nợ và bên có.

các quan hệ đối ứng TK.

bảng hệ thống tài khoản kế toán Pháp

NGUYÊN TẮC GHI SỔ KÉP

Là ghi số tiền ở một nghiệp vụ phát sinh vào bên nợ của TK này, đồng thời ghi vào bên có của 1 hay nhiều TK ≠ và ngược lại.

Thực chất là ghi nợ TK này với ghi có TK ≠ với số tiền = nhau.

Trước khi ghi kép vào TK, để tránh nhầm lẫn KT căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã ghi trên chứng từ để ĐK (là việc st tính chất của nghiệp vụ và xác định nghi nợ TK nào; ghi có TK nào và với số tiền là bao nhiêu?).

>> Xem thêm :

học kế toán thuế

học kế toán ở đâu tốt nhất

học phần mềm kế toán

ĐK bao gồm ĐK giản đơn liên quan (là ĐK chỉ liên quan đến 2 TK) và ĐK phức tạp.

HỆ THỐNG TK KT THỐNG NHẤT HIỆN HÀNH CỦA PHÁP.

 Các thuận lợi của hệ thống TK KT thống nhất.

+Đối với doanh nghiệp:

Giúp doanh nghiệp lựa chọn chính xác hơn TK sử dụng,

ND phản ánh trên TK và nguyên tắc ghi chép từng TK.

So sánh được các chỉ tiêu giữa các doanh nghiệp khác nhau trong cùng một ngành, giúp cho việc xác định đối thủ cạnh tranh để từ đó có biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+Đối với toàn bộ nền kinh tế:

Tập hợp được các chỉ tiêu kinh tế thống nhất trên cơ sở số liệu kế toán đồng nhất.

Nắm vững hơn tình hình ở từng doanh nghiệp cũng như về tiềm năng để có được những chính sách vĩ mô phù hợp.

+Đối với nhà cung cấp, ngân hàng, ..

Dễ dàng đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Dễ hơn và hiệu quả hơn trong việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động kinh tế.

Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống TK KT Pháp.

+Hệ thống TK KT đầu tiên ở Pháp được hình thành năm 1947.

Hệ thống này tách biệt giữa phần KTTC và phần KTQT.

Hệ thống TK này được sửa đổi, bổ sung năm 1957.

+Hệ thống TK KT 1957 được thay thế bởi hệ thống TK KT 1982.

Hệ thống này được sử dụng đến tận hiện nay.

loại TK và kết cấu của từng loại.

Hệ thống TK KT 1982 bao gồm 9 loại:

+Từ TK loại 1 -> loại 8: thuộc phạm vi của KTTC (KT tổng quát).

+TK loại 9: dùng cho KTQT.

Trong phạm vi KTTC gồm 8 loại:

-TK loại 1: Các TK vốn bao gồm: vốn công ty, VCSH ≠ và tiền vay.

Các TK thuộc loại này có SD có trừ 2 TK 119 và 129.

-TK loại 2: Các TK TSBĐ.

Các TK này có SD nợ trừ 2 TK 28 và 29.

-TK loại 3: TK hàng tồn kho và dở dang.

Các TK có SD nợ trừ TK 39.

-TK loại 4: Các TK người thứ 3 (TK thanh toán).

Các TK này có thể dư nợ (đối với những TK phải thu) hoặc dư có (đối với những TK phải trả).

-TK loại 5: Các TK tài chính.

Các TK này có SD nợ trừ TK 59.

5 loại TK nêu trên là những TK thuộc bảng CĐKT.

-TK loại 6: Các TK chi phí.

-TK loại7: Các TK lợi tức (thu nhập) …

Hai loại TK này là những TK quản lý chung không có SD.

-TK loại 8: Những TK đặc biệt.

Dùng để phản ánh các nghiệp vụ mang tính đặc biệt, thành lập, hợp nhất, giải thể, phá sản.

-Kết cấu của 7 loại TK như sau:

Trong phạm vi KTQT:

Các TK sử dụng là TK loại 9.

Ghi chép vào những TK loại này theo những tiêu chuẩn riêng.

Cơ cấu thập phân của các TK.

STT từ 1 -> 9 làm thành số đầu tiên của TK chúng dùng để chỉ loại TK.

Mỗi TK được chia thành các tiểu khoản, tiết khoản, số hiệu của TK chi tiết này bao giờ cũng mở đầu bằng số hiệu đã chia ra nó.

Vị trí của từng chữ số trong toàn bộ số hiệu của TK có giá trị chỉ dẫn các nghiệp vụ được ghi chép vào TK này

Ý nghĩa của số 0 tận cùng.

Trong những TK có 2 chữ số, số 0 tận cùng dùng để phân tách nghiệp vụ.

Những TK có 3 chữ số trở lên thì số 0 tận cùng của TK có tác dụng như là 1 TK tập hợp hay TK tổng hợp đối với những TK cùng bậc với nó nhưng có số tận cùng từ 1 -> 8.

Ý nghĩa của số 9 tận cùng.

+Trong TK có 2 chữ số, các TK thuộc bảng CĐKT nếu có số 9 tận cùng chỉ ra đó là các TK dự phòng xuống giá TS.

Ví dụ: TK 29, 39, 49, 59.

+Đối với TK có 3 chữ số trở lên, nếu có số 9 tận cùng cho phép hạch toán các nghiệp vụ có ND ngược lại và các ND đã ghi trên TK cùng bậc có số tận cùng từ 1 -> 8.

Ví dụ 1: TK 409 là TK có kết cấu ngược với TK 401 -> 408 (TK 401 -> 408 luôn dư có còn TK 409 dư nợ).

Ví dụ 2: TK 709 luôn có kết ngược với TK 701 -> 708 (TK 701 -> 708  được ghi, xuống được ghi nợ, còn TK 709 thì ngược lại).

SỔ KẾ TOÁN- SỔ NHẬT KÝ

Khái niệm.

Là sổ dùng để ghi hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian.

Theo luật thương mại Pháp, các doanh nghiệp phải sử dụng sổ nhật ký, các trang sổ được đánh số liên tục.

Quá trình sử dụng sổ không được xé sổ, không được bỏ trống trên sổ, không được ghi ngoài lề, không được tẩy xoá, gạch bỏ bằng cách cạo sửa hoặc tẩy hay bằng mực hoá học mà phải chữa sổ theo phương pháp quy định (nếu có sai sót).

Sổ nhật ký phải được lưu giữ trong 10 năm kể từ ngày ghi chép nghiệp vụ cuối cùng.

Phương pháp ghi sổ nhật ký.

Dùng để ghi tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian.

Mỗi TK được ghi 1 dòng vào sổ nhật ký.

Các nghiệp vụ được ngăn cách nhau bởi ngày tháng phát sinh của nghiệp vụ và số liệu của chứng từ gốc.

Phần diễn giải các sổ nhật ký là phần giải thích cụ thể về nghiệp vụ kế toán.

Thông tin dùng để diễn giải lấy từ chứng từ.

Cuối trang phải tiến hành cộng cột nợ và cột có và ghi “Cộng mang sang” ở cuối trang. Sang trang sau số tổng cột ở cuối trang trước được viết “Cộng trang trước”.

VD1:Tại dn M trong tháng 1/N có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau đây:

Ngày 2.1.Khách hàng thanh toán nợ cho dn =TGNH, số tiền 500.000 F – chứng từ số 0123

Ngày 5.1.Mua hàng hoá nhập kho theo giá chưa thuế TVA 20.000 F, thuế TVA 18,6%.

Dn đã thanh toán cho nhà cung cấp = TGNH, séc chuyển tiền số 0567.

Ngày 20.1.Dn đã thanh toán tiền quảng cáo 2.000 F.điện thoại 5.000 F.bằng TGNH (séc chuyển tiền số 0568).

Yêu cầu:

Ghi nhật ký 3 nghiệp vụ trên.

Hướng dẫn:

NV1:

Nợ TK 512 : 50.000

Có TK 411 : 50.000

NV2:

Nợ TK 607 : 50.000

Nợ TK 4456 : 9.300

Có TK 512 : 59.300

NV3:

Nợ TK 623 : 2.000

Nợ TK 626 : 5.000

Có TK 512 : 7.000

SỔ CÁI

Khái niệm:

Là sổ phân loại các nghiệp vụ kinh tế đã được ghi trên sổ nhật ký theo từng TK. Sổ này cần được thiết kế theo sổ quyển, sổ tờ rời, sổ có hình thức 2 bên hay 1 bên.

Ghi vào sổ cái trên cơ sở các thông tin đã ghi trên sổ nhật ký.

Mẫu sổ cái:

Phương pháp ghi sổ cái.

Ghi sổ cái được ghi định kỳ.

Ghi ngày tháng PS của nghiệp vụ.

Thông tin ghi sổ cái là sổ nhật ký. Sau khi ghi sổ cái phải đánh dấu vào sổ nhật ký để phân biệt nghiệp vụ này đã được ghi vào sổ cái.

VD2: Với tài liệu đã cho ở VD1.

Giả sử TGNH đầu tháng 1 dn là 200.000 F.
Yêu cầu:

Mở và ghi sổ cái TK tiền NH.

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Cuối kỳ sau khi đã hoàn tất ghi sổ nhật ký vào sổ cái cho các TK, kế toán tiến hành cộng sổ cái cho tất cả các TK.

Tính dư cuối kỳ trên các TK, số PS trong kỳ và số dư cuối kỳ được dùng làm căn cứ để lập bảng cân đối số PS.

Chú ý: 

Bảng CĐ số PS là bảng kiểm tra dùng để kiểm tra tính chính xác của việc ghi sổ KT thông qu việc kiểm tra tính cân đối của các cặp số liệu trên bảng:

Tổng PS Nợ trong kỳ các TK = Tổng PS Có trong kỳ

Tổng dư nợ CK các TK = Tổng dư có

Nếu tính CĐ của các cặp số liệu này không được duy trì thì nguyên nhân có thể là:

Định khoản sai

Tính dư CK trên TK sai

Có sự nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình đưa số liệu vào bảng.

Cộng sai trên các cột.

Tuy nhiên, bảng CĐ số PS không thể hiện được hết các sai sót trong quá trình ghi chép.

Báo cáo kế toán.
Thembinhluanketoan