Học kế toán thực hành tổng hợp - Mẫu thông báo phát hành hóa đơn - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn – Mẫu TB01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

mau-thong-bao-phat-hanh-hoa-don

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 

Mẫu: TB01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO

Phát hành hóa đơn

(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)

  1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:……………………………………………………………………………………….
  2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………
  3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………
  4. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………..
  5. Các loại hoá đơn phát hành:
STT Tên loại

hoá đơn

Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm
Tên MST
  Hóa đơn GTGT   AA/15T            
                   
                   
  1. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………………………………………………
Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.       ………, ngày………tháng………năm………

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 *** DOWNLOAD TẠI ĐÂY:

 MẪU TB01/AC – THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

 Bài viết: “Mẫu thông báo phát hành hóa đơn”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

 
Thembinhluanketoan