Học kế toán thực hành tổng hợp - Mô tả công việc kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Mô tả công việc kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Mô tả công việc kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Đánh giá lại tài sản, lập báo cáo về tài sản cố định, phân tích tình hình trang thiết bị,… là một trong những công việc của kế toán tài sản cố định. Bài viết dưới đây cho bạn cái nhìn tổng quát những công việc cụ thể chi tiết, các bạn tham khảo nha.

mo-ta-cong-viec-ke-toan-tai-san-co-dinh-trong-doanh-nghiep

Hình ảnh: Mô tả công việc kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

1. Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.

2. Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.

3. Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

4. Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

5. Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.

6. Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán.

7. Lập biên bản thanh lý TSCĐ.

8. Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.

9. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

10. Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.

11. Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

Bài viết: “Mô tả công việc kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Phí đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động có phải đóng thuế TNCN?”

Căn cứ: Khoản 2, Điều 2, Thông tin 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động:

– Phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động

– Khoản chi hỗ trợ này có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định

thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Đối với phần hỗ trợ vượt mức chi phí đào tạo thực tế phát sinh thì doanh nghiệp phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
Thembinhluanketoan