Học kế toán thực hành tổng hợp - Mô tả công việc kế toán thu - chi - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Mô tả công việc kế toán thu – chi

Mô tả công việc kế toán thu – chi (hay nhân viên thủ quỹ). Kế toán thu chi là lập phiếu thu, kiểm tra chứng từ kèm theo để lập phiếu chi, ghi sổ chi tiết tiền mặt, theo dõi, đối chiếu với thủ quỹ. Tùy theo hình thức kế toán cty đang áp dụng để ghi sổ cái hoặc lập chứng từ ghi sổ( nếu là hình thừc Ctu Ghi sổ). Bài viết chia sẽ các công việc cụ thể mà kế toán thu chi cần làm sau đây:

nhan-vien-thu-quy

Hình ảnh: Mô tả công việc kế toán thu – chi

** Trách nhiệm công việc:

+ Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiềm mặt và có chứng từ .

+ Khi nhận được Phiếu Thu , Phiếu Chi ( do Kế Toán lập ) kèm theo chứng từ gốc , Thủ Qũy phải :
– Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc
– Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
– Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
– Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
– Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi .
– Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên
– Sau đó Thủ Quỹ căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay )
– Cuối cùng , Thủ Quỹ chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế Toán

+ Khi chi tạm ứng , trường hợp này do Thủ quỹ theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay:
– Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt
– Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở , người nhận tạm ứng và Thủ Quỹ . Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng
– Khi người nhận tạm ứng thanh toán , cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ còn lại . Thủ quỹ thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay
– Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối , lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và Thủ Quỹ tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra
– Đối tượng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần

** Quản lý Quỹ tiền mặt :
– Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở . Không được để tiền của cá nhân vào trong két
– Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
– Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký
– Hằng ngày , Kế Toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách , ký vào sổ Quỹ ( viết tay và bản in )
– Khóa Sổ và niêm két trước khi ra về

Bài viết: “Mô tả công việc kế toán thu – chi”

banner

Có thể bạn quan tâm: “Tự quyết toán Thuế TNCN, người nộp thuế có phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh?”

Căn cứ:
– Khoản 3, Điều 4, Thông tư 110/2015/TT-BTC
– Điểm c.2.3, Điểm h.2.1.1, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

– Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và đã nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, khi thực hiệu tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế chỉ cần thực hiện khai giảm trừ gia cảnh tại các tờ khai quyết toán thuế TNCN.

– Trường hợp người nộp thuế trong năm không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới (03) tháng tại các tổ chức, cá nhân trả thu nhập, chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh, khi thực hiện tự quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế thực hiện nộp kèm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh trực tiếp cho cơ quan thuế và khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
Thembinhluanketoan