Học kế toán thực hành tổng hợp - Nghiệp vụ kế toán tiền và thanh toán doanh nghiệp - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Nghiệp vụ kế toán tiền và thanh toán doanh nghiệp

Nghiệp vụ kế toán tiền và thanh toán doanh nghiệp. Kế toán tiền và thanh toán trong doanh nghiệp.Tiền trong doanh nghiệp chia thành luồng vào và luồng ra. Luồng tiền vào là các hoạt động thu tiền mặt, thu được tiền qua tài khoản ngân hàng (mặc định ủy nhiệm thu khi mở tài khoản tại ngân hàng thương mại).

Thu tiền mặt – kế toán lập phiếu thu và ghi các sổ: sổ quỹ tiền mặt, sổ cái tài khoản 111 và các tài khoản đối ứng, sổ nhật ký chung, nhật ký thu tiền (nếu cần).
Tiền tăng trong tài khoản ngân hàng – kế toán ghi nhận phiếu báo có và ghi các sổ: sổ chi tiết giao dịch ngân hàng, sổ cái 112 và sổ cái các tài khoản đối ứng, sổ nhật ký chung.

nghiep vu ke toan tien
Chi tiền mặt – kế toán lập phiếu chi và ghi sổ kế toán như trườn hợp thu tiền mặt, chi trả bằng tiền gửi ngân hàng (UNC/SEC/Giấy lĩnh tiền) thì kế toán ghi sổ như trường hợp thu được tiền qua ngân hàng.
Phiếu thu, Phiếu chi, Báo nợ, Báo có là phiếu kế toán (là chứng từ ghi sổ kế toán), nó được lập dựa trên các chứng từ gốc hoặc mệnh lệnh quản lý trực tiếp.

Ví dụ: Doanh nghiệp chi trả tiền điện phục vụ văn phòng hoạt động thì hóa đơn điện là chứng từ gốc, phiếu chi chi trả tiền điện theo hóa đơn điện là chứng từ kế toán. Thực hiện xong, kế toán ghim phiếu chi này với hóa đơn điện thành 1 bộ chứng từ hoàn chỉnh cho nghiệp vụ hạch toán, đối ứng là tài khoản chi phí 642 và 1331.

Ví dụ : Doanh nghiệp chi lương nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng thì UNC + Báo Nợ là chứng từ kế toán, trong đó Báo nợ là căn cứ ghi sổ, bảng lương và bảng kê danh sách nhân viên được chi trả đã phê duyệt là chứng từ gốc.
Quản lý và hạch toán tiền trong doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng và được điều chỉnh bởi quy định quản lý quỹ tiền mặt, quy chế tài chính, định mức chi phí, định mức/hạn mức nợ.

Các tài liệu: sổ phụ ngân hàng, Báo có, Báo nợ và Sao kê chi tiết ngân hàng do ngân hàng lập và ghi theo hệ thống gắn với tài khoản doanh nghiệp, kế toán thu thập các tài liệu này làm căn cứ theo dõi và quản lý – hạch toán kế toán thanh toán trong doanh nghiệp
Nguyên tắc quản lý và hạch toán

tai khoan chung tu so sach
Kế toán thanh toán (tiền mặt – tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp) phải được thực hiện theo hình thức nhật ký phát sinh theo từng ngày, tổng hợp báo cáo tháng/quý/năm.
Khi thực hiện giao dịch phát sinh liên quan đến công nợ (đối ứng là tài khoản có tính chất công nợ – 131; 141; 331; 341; 344…) thì phải ghi nhận chi tiết vào đối tượng cụ thể.

Ví dụ, tạm ứng tiền cho nhân viên thì phải chi tiết “đối tượng” liên quan là tên nhân viên nào? Bộ phận nào?
Chứng từ gốc hoặc mệnh lệnh quản lý là căn cứ “gốc” để lập phiếu kế toán, tiếp đó – phiếu kế toán là căn cứ ghi sổ kế toán, phát sinh từ sổ kế toán (sổ cái) là căn cứ tập hợp số liệu lên báo cáo tài chính.
Phiếu kế toán phải được lập, ghi nhận, tập hợp và lưu trữ theo trình tự thời gian, khớp đúng với trình tự ghi trên sổ nhật ký chung, các nhật ký đặc biệt và sổ cái kế toán.

Danh muc mot so nghiep vu ke toan thong dung

+++ CÁC BẠN TẢI FILE NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP KẾ TOÁN

Download tài liệu

DANH MỤC MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
Thembinhluanketoan