Học kế toán thực hành tổng hợp - Những quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Những quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in

Những quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in. Khái niệm, nội dung trên hóa đơn gồm những gì, điều kiện gì để tạo và sử dụng hóa đơn? Các bạn tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Những quy định về hóa đơn điện tự và hóa đơn tự in

Hình ảnh: Những quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in

1. Đối với hóa đơn điện tử

a) Khái niệm:

Hoá đơn điện tử là thông điệp dữ liệu điện tử về hoạt động bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng các phương tiện điện tử trên hệ thống máy tính của các đơn vị được cấp mã số thuế.

b) Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử:

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn (theo đúng quy định tại Phụ lục số 1 thông tư 153/2010/TT-BTC).

– Tên, địa chỉ, MST đơn vị bán,

– Tên, địa chỉ, MST của đơn vị mua,
– Tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền bằng số và bằng chữ. Có thuế suất thuế GTGT, số tiền thuế GTGT và tổng tiền thanh toán.

– Ngày, tháng năm lập hóa đơn…

c) Điều kiện để tạo và sử dụng hóa đơn điện tử:

– Doanh nghiệp có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.

– Có đội ngũ nhân sự đủ trình độ để khởi tạo, lập, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử theo qui định.

– Có chữ ký điện tử theo quy định.

– Có phần mềm bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, để dữ liệu của hóa đơn điện tử sẽ tự động được chuyển vào phần mềm kế toán ngay khi lập hóa đơn.

– Quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục và lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

  • Hệ thống lưu trữ dữ liệu tương thích với chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;
  • Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.

2. Đối với hóa đơn tự in

a) Khái niệm:

Hóa đơn tự in là hóa đơn do doanh nghiệp đặt hàng theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ hoặc do cơ quan thuế đặt in để cấp, bán cho các tổ chức cá nhân.

b) Điều kiện để lập và sử dụng hóa đơn tự in:

– Đã có mã số thuế đối với các doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

– Có vốn điều lệ trên 15 tỷ hoặc “ đã thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn” đối với doanh nghiệp thành lập sau 1/6/2014.

– Có doanh thu về hoạt động bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ,

– Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong vòng 1 năm tính đến ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in,

– Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ

– Có phần mềm bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ liên kết với phần mềm kế toán, để đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi có nghiệp vụ kế toán phát sinh.

– Hoá đơn tự in đảm bảo nguyên tắc một hoá đơn chỉ được lập một lần. Doanh nghiệp tự quy định về số lượng liên hoá đơn bằng các văn bản cụ thể.

Bài viết: “Những quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Điều kiện ghi nhận hóa đơn hợp pháp, cách nhận biết hóa đơn bất hợp pháp là gì?”

  • Điều kiện ghi nhận hóa đơn hợp pháp

– Hoá đơn do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành và được cơ quan thuế cung cấp cho các tổ chức kinh doanh.
– Hoá đơn do các cơ sở kinh doanh tự in theo mẫu quy định và đã được cơ quan thuế chấp Hóa đơn đã được doanh nghiệp làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.

  • Cách nhận biết hóa đơn bất hợp pháp

– Doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ nhưng hàng hóa dịch vụ này không nằm trong phạm vi hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đó.
– Doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ là doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh hoặc đang bỏ trốn của cơ quan thuế.
– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khi chưa làm thông báo phát hành hóa đơn




Thembinhluanketoan