Học kế toán thực hành tổng hợp - Phụ cấp làm thêm ban đêm có tính vào thu nhập chịu thuế không? - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Phụ cấp làm thêm ban đêm có tính vào thu nhập chịu thuế không?

Phụ cấp làm thêm ban đêm có tính vào thu nhập chịu thuế không? Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày. Vậy phần thu nhập đó có được tính vào thu nhập chịu thuế không? Các bạn tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé.

Phụ cấp làm thêm ban đêm có tính vào thu nhập chịu thuế không

Hình ảnh: Phụ cấp làm thêm ban đêm có tính vào thu nhập chịu thuế không?

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 1, Điểm i quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

“i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:
i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.
i.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.”

Căn cứ theo quy định trên thì công ty chi phụ cấp làm ban đêm 30% so với tiền công tiền lương làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập này là thu nhập được miễn thuế TNCN của người lao động.

Bài viết: “Phụ cấp làm thêm ban đêm có tính vào thu nhập chịu thuế không?”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Cách hạch toán tiền lương, tiền công làm thêm giờ”

Tiền công, tiền lương làm thêm giờ được hạch toán vào chi phí liên quan của người lao động trong từng bộ phận

Nợ TK 642, 154, 622, 627
Có TK 334

Khi chi trả tiền lương làm thêm cho người lao động:

Nợ TK 334
Có TK 111, 112
Thembinhluanketoan