Học kế toán thực hành tổng hợp - Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất 2015 Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag:

Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất 2015

Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất 2015. Kể từ ngày 10/06/2013 Theo điều 3 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của...