Học kế toán thực hành tổng hợp - Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag:

Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu

Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu. Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008. Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng...