Học kế toán thực hành tổng hợp - Nguyên tắc và cách lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC Archives - Học kế toán thực hành tổng hợp

Tag:

Nguyên tắc và cách lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Nguyên tắc và cách lập hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC Theo điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy...