Học kế toán thực hành tổng hợp - » Tài liệu kế toán tài sản cố địnhHọc kế toán thực hành tổng hợp

Chuyên Mục: Tài liệu kế toán tài sản cố định

Bảng cân đối kế toán theo quyết định 48 QĐ BTC

Bảng cân đối kế toán theo quyết định 48 QĐ BTC. Bảng cân đối kế toán là gì ? Bảng cân đối kế toán BCĐKT là một báo cáo tài...

khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định

Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định . Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá...

Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất 2015

Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất 2015. Kể từ ngày 10/06/2013 Theo điều 3 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của...