Học kế toán thực hành tổng hợp - Tải mẫu hóa đơn bán hàng - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Tải mẫu hóa đơn bán hàng

Tải mẫu hóa đơn bán hàng. Các bạn nhấp vào link bên dưới để tải về hoặc có thể Chat với bộ phận tư vấn góc dưới bên phải để được hỗ trợ nhé.

Tải mẫu hóa đơn bán hàng

 

TÊN CỬA HÀNG  HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Địa chỉ:
ĐT:
 Mặt hàng bán (Hoặc ngành nghề kinh doanh)
Tên khách hàng: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
TT TÊN HÀNG  SỐ LƯỢNG  ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN
1                             –
2                             –
3                             –
4                             –
5                             –
6                             –
7                             –
8                             –
9                             –
10                             –
11                             –
12                             –
13                             –
14                             –
15                             –
TỔNG CỘNG                       –                             –
Thành tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Ngày ……… tháng ……… năm 20………
KHÁCH HÀNG  NGƯỜI BÁN HÀNG

 

*** DOWNLOAD MẪU BIỂU TẠI ĐÂY: Mẫu hóa đơn bán hàng lẻ

Bài viết: “Tải mẫu hóa đơn bán hàng”

Có thể bạn quan tâm: “Tiền thù lao khấu trừ thuế TNCN như thế nào?”

Căn cứ:

– Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

+ Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;
+ Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;
+ Tiền tham gia các dự án, đề án;
+ Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;
+ Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;
+ Tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;
+ Tiền dịch vụ quảng cáo;
+ Tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Thu nhập mà cá nhân nhận được từ hợp đồng làm dịch vụ tư vấn thực hiện các công việc của Ban quản lý dự án.
Đều là thu nhập từ tiền lương, tiền công, phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% đối với thu nhập từ 2.000.000đồng/lần trở lên trước khi trả thu nhập cho cá nhân.
Thembinhluanketoan