Học kế toán thực hành tổng hợp - Tải Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Tải Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã

Tải Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã. Ngày 28/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã). Thông tư có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau năm 2018.

Để tải thông tư này về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Tải Thông tư 24 hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã

Hình ảnh: Tải Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã

thông tư 24

Theo đó, Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của hợp tác xã.

Đối với các hợp tác xã có quy mô lớn, có nhiều giao dịch mà Thông tư này không có quy định thì được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và các văn bản liên quan (nếu có). Việc lựa chọn áp dụng chế độ kế toán phải được thực hiện nhất quán trong năm tài chính và phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý hợp tác xã.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018.

Bài viết: “Tải Thông tư 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã”

học kế toán thực hành

 
Thembinhluanketoan