Học kế toán thực hành tổng hợp - Thông báo tiểu mục nộp lệ phí môn bài 2017 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Thông báo tiểu mục nộp lệ phí môn bài 2017

Thông báo tiểu mục nộp lệ phí môn bài 2017

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017 nộp lệ phí Môn Bài thay cho Thuế Môn Bài trước đây, chi tiết cụ thể như sau:

Các anh, chị kế toán lưu ý khi nộp Lệ phí môn bài điện tử tránh nhầm lẫn tiểu mục của lệ phí môn bài 2017 sang tiểu mục thuế môn bài của 2016 nhé!

* Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 Quy định về Lệ phí môn bài.

Mức thu Lệ phí môn bài 2017 các Doanh nghiệp có 3 bậc như sau:

+ Bậc 1 áp dụng với các đơn vị có vốn điều lệ trên 10 tỷ phải nộp mức phí là 3.000.000 đồng/năm, hạch toán theo Chương của đơn vị và tiểu mục là 2862.

+ Bậc 2 áp dụng với các đơn vị có vốn điều lệ 10 tỷ đồng trở xuống mức phí phải nộp 2.000.000 đồng/năm, hạch toán theo Chương của đơn vị và tiểu mục là 2863.

+ Bậc 3 áp dụng với các Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác…mức phí phải nộp 1.000.000/năm, hạch toán theo chương của đơn vị và tiểu mục là 2864.
thong-tu-huong-dan-ve-le-phi-mon-baiThông tư 302/2016/TT-BTC : về lệ phí môn bài kể từ 2017

A. Theo đó mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

– Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

B. Miễn lệ phí môn bài cho các đối tượng sau:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

C. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm;

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.

D. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Thông tư này bãi bỏ Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và thay thế các Thông tư sau:

– Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài;

– Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính;

– Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002.

Bài viết: “Những vấn đề về lương mà kế toán cần biết”

hoc-ke-toan-thuc-hanh
Thembinhluanketoan