Học kế toán thực hành tổng hợp - Thông tư 37/2017/TT-BTC: sửa đổi quy định về hóa đơn 2017 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Thông tư 37/2017/TT-BTC: sửa đổi quy định về hóa đơn 2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC: sửa đổi quy định về hóa đơn 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/06/2017. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính).

Để tải full thông tư 37/2017/TT-BTC này về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Thông tư 372017TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn 2017

Một số nội dung thay đổi như sau :

– Tạo hóa đơn tự in.
– Tạo hóa đơn đặt in
– Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh
– Bán hóa đơn do Cục thuế đặt in

Thông tư sửa đổi các văn bản sau đây:

– Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bài viết: “Thông tư 37/2017/TT-BTC: sửa đổi quy định về hóa đơn 2017”

học kế toán thực hành

 

 

 
Thembinhluanketoan