Học kế toán thực hành tổng hợp - Tổng hợp những điểm khác biệt giữa thông tư 133 và thông tư 200 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Tổng hợp những điểm khác biệt giữa thông tư 133 và thông tư 200

Tổng hợp những điểm khác biệt giữa thông tư 133 và thông tư 200. Đối tượng, tài khoản kế toán, cách lên báo cáo tài chính có gì khác nhau?

Để tải Full File này về các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link download về nhé.

diem-khac-biet-giua-thong-tu-133-va-thong-tu-200

Các thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

  • Thông tư 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: thông tư này thay thế chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.
  • Thông tư 53/2016/TT-BTC (“Thông tư 53”) Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 200/2014/tt-btc ngày 22/12/2014 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
  • Thông tư 133/2016/TT-BTC (“Thông tư 133”) hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: thông tư này thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 138/2011/TT-BTC.

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Nguyên tắc chung

  1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phảithông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính.
  2. Trường hợp chuyển đổi trở lại Thông tư 133 thì phảithực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.
  3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ vào nguyên tắc kế toán,nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán quy định tại Thông tư 133 để phản ánh và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị.
  4. Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp có những thay đổi dẫn đến không còn thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Thông tư 133 thì được áp dụng Thông tư 133 cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải áp dụng Chế độ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật kể từ năm tài chính kế tiếp.

Tiêu chi xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ

tt133-14

Tổng quan chung về chế độ kế toán doanh nghiệp

tt133-15 tt133-16

So sánh tài khoản kế toán giữa Thông tư 133 và Thông tư 200

tt133-4 tt133-5 tt133-6tt133-7

Báo cáo tài chính giữa Thông tư 133 và Thông tư 200

tt133-8 tt133-9 tt133-10 tt133-11 tt133-12 tt133-13

So sánh danh mục hệ thống tài khoản kế toán

…………………….

Nguồn: Crowe Horwath Vietnam

>>> Để nhận Full File “Tổng hợp những điểm khác biệt giữa thông tư 133 và thông tư 200” này về các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Bài viết: “Tổng hợp những điểm khác biệt giữa thông tư 133 và thông tư 200”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017
Thembinhluanketoan