Học kế toán thực hành tổng hợp - Tổng hợp sơ đồ chữ "T" theo thông tư 133 - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Tổng hợp sơ đồ chữ “T” theo thông tư 133

Tổng hợp sơ đồ chữ “T” theo thông tư 133. Bài viết chia sẽ cho các bạn kế toán cách lên sơ đồ chữ “T” theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

Để tải full File này về, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

>>>Xem thêm: Tổng hợp sơ đồ chữ T theo thông tư 200

Tổng hợp sơ đồ chữ T theo TT133

học kế toán thực hành

Sơ đồ chữ T tài khoản tiền mặt – 111

1

Sơ đồ chữ T tài khoản tiền gửi ngân hàng – 1122

Sơ đồ chữ T tài khoản chứng khoán kinh doanh – 121

3

Các bạn nhớ Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải Full File về nhé.

Nguồn: Sách Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Vụ Chế độ kế toán (Bộ tài chính) biên soạn

>>>Xem thêm: Tổng hợp sơ đồ chữ “T” theo thông tư 200

Bài viết: “Tổng hợp sơ đồ chữ “T” theo thông tư 133″

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Đối tượng và nguyên tắc chung áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC”

Điều 2: Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phan kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.
2. Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Doanh nghiệ p nhỏ và vừ a có thể lự a chọn áp d ụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản s ửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chínhvà phải thông báo lại cho cơ quan Thuế.

2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ vào nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán quy định tại Thông tư này để phản ánh và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh phù hợp với đặc điểm ho ạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị.

3. Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp có những thay đổi dẫn đến không còn thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này thì được áp dụng Thông tư này cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải áp dụng Chế độ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật kể từ năm tài chính kế tiếp.
Thembinhluanketoan