Học kế toán thực hành tổng hợp - Tổng hợp văn bản hiện hành về hóa đơn - Học kế toán thực hành tổng hợp

Kế toán - Tổng hợp văn bản hiện hành về hóa đơn

Tổng hợp văn bản hiện hành về hóa đơn. Bao gồm các thông tư, nghị định, các văn bản xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn, chứng từ còn hiệu lực mới nhất. Bài viết sẽ được update khi có văn bản mới, các bạn tham khảo nha.

tong-hop-van-ban-hien-hanh-ve-hoa-don

Hình ảnh: Tổng hợp văn bản hiện hành về hóa đơn

STT

Tên Nghị định – Thông tư hiện hành Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định 51/2010/NĐ-CP Nghị định này quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn.

14/05/2010

01/01/2011

2

Nghị định 04/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

17/01/2014

01/03/2014

3

Thông tư 37/2010/TT-BTC Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính

18/03/2010

02/05/2010

4

Thông tư 39/2014/TT-BTC Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn; kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.

31/03/2014

01/06/2014

5

Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC và một số thông tư khác

25/08/2014

01/09/2014

6

Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC và hướng dẫn về thuế GTGT

27/02/2015

01/01/2015

7

Thông tư 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

14/03/2011

01/05/2011

Thông tư – Nghị định về việc xử lý vi phạm hành chính

8

Nghị định 109/2013/NĐ-CP Quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

24/09/2013

09/11/2013

9

Nghị định 49/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP

27/05/2016

01/08/2016

10

Thông tư 166/2013/TT-BTC Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

15/11/2013

01/01/2014

11

Thông tư 10/2014/TT-BTC Hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP .

17/01/2014

02/03/2014

Bài viết: “Tổng hợp văn bản pháp quy hiện hành về hóa đơn, chứng từ”

banner hoc ke toan tong hop thuc hanh

Có thể bạn quan tâm: “Sai tên hàng hóa bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh”

Căn cứ:

– Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC
– Tổng cục thuế hướng dẫn về hóa đơn tại trang Hỏi đáp về thuế

Theo đó:

Nếu sai tên hàng hóa thì Doanh nghiệp và khách hàng phải lập Biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh.

Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh chỉ cần ghi nội dung cần điều chỉnh, các nội dung đã ghi đúng(số lượng, đơn giá, thành tiền,…) không được ghi lại trên hóa đơn điều chỉnh.

Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)
Thembinhluanketoan